LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2023

BELANGRIJK – LEES ALSTUBLIEFT DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG

- Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna: de “Overeenkomst”) betreft een overeenkomst tussen Nutribam, een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Leeuwenrikenlaan 5, 2390 Malle, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0674.721.904 (hierna, "4Gold" of "wij") en u (hierna, de "Eindgebruiker" of "u"), waarin uw rechten en plichten als Eindgebruiker van producten van 4Gold worden uitgelegd.

- Door het vakje "Ik ga akkoord met de Eindgebruikersvoorwaarden" aan te klikken, of door toegang tot of anderszins gebruik van de mobiele applicatie (hierna, "Applicatie"), gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Indien u niet instemt met deze Overeenkomst, klik dan niet op het vakje "Ik ga akkoord" en verkrijg geen toegang tot de Applicatie of maak er anderszins geen gebruik van.

- U erkent en verklaart dat de digitale aanvaarding van deze Overeenkomst dezelfde juridische waarde heeft als een fysieke handtekening met natte inkt.

- Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst of delen daarvan te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. Wijzigingen in deze Overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld via e-mail of via een pop-up, al naar gelang de specifieke omstandigheden OF u dient deze Overeenkomst te bookmarken en regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van uw rechten en relevante beperkingen.

1. GEBRUIKSRECHTEN EN VERPLICHTINGEN

1.1. Aan de Eindgebruiker wordt een niet-exclusief, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar recht verleend om de Applicatie uitsluitend te gebruiken via online toegang tot het web en de mobiele applicatie, voor zover u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. De voor de Applicatie aan de Eindgebruiker verleende rechten zijn uitdrukkelijk beperkt tot persoonlijk gebruik door de Eindgebruiker. In geen geval kan de Applicatie of de inhoud ervan worden gebruikt om medische conclusies van welke aard dan ook te trekken. De licentie (enkel een gebruiksrecht) op de Applicatie wordt u toegekend, maar wordt niet aan u verkocht. Al onze rechten die niet uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst worden verleend, blijven behouden.

1.2. De Eindgebruiker zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor zover redelijkerwijs mogelijk op zijn apparaat adequate beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven om de Applicatie te beveiligen tegen toegang of gebruik door onbevoegden;

1.3. Tenzij uitdrukkelijk bij wet is toegestaan, mag de Eindgebruiker de Applicatie niet demonteren, decompileren of aan reverse engineering onderwerpen. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan de Applicatie of een deel daarvan op enigerlei wijze te wijzigen, aan te passen of te vertalen of toe te staan dat de Applicatie of een deel daarvan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in enig ander computerprogramma (met uitzondering van de gecombineerde oplossing zoals toegestaan in deze Overeenkomst). Tenzij uitdrukkelijk bij wet is toegestaan, mag de Eindgebruiker de Applicatie niet wijzigen of daarvan afgeleide werken maken. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, mag de Eindgebruiker zijn rechten op de Applicatie niet verhuren, leasen, toewijzen, vervreemden, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan derden.

1.4. "Software" betekent alle softwareproducten van 4Gold en die mogelijk in de Applicatie zijn opgenomen. Delen van de Software, indien aanwezig, die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door derden en in licentie zijn gegeven aan 4Gold (hierna: "Software van Derden") kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, die zijn uiteengezet in de menselijk leesbare vorm van de Software (hierna: "Software Broncode") en de informatiebestanden van de derde die bij de Software horen. De Eindgebruiker erkent en stemt ermee in dat zijn gebruik van Software van Derden afhankelijk is van de naleving van dergelijke aanvullende voorwaarden. De Software van Derden wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. De titel en het eigendom van de Software van Derden en elk deel daarvan blijft bij die derde partij, met uitzondering van de titel van het medium waarop de Software van Derden wordt verstrekt. Het is de Eindgebruiker verboden de Software van Derden los van de Applicatie te gebruiken. Het is de Eindgebruiker verboden enig deel van de Software van Derden te onderwerpen aan reverse engineering, pogingen daartoe, decompilatie of demontage. 4Gold's licentiegevers en 4Gold zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade. Het is de Eindgebruiker verboden (i) de Software van Derden te kopiëren, (ii) de Software van Derden te gebruiken met, en/of over te dragen aan, een derde partij buiten een contractant van de Eindgebruiker of als geïnstalleerd, ingebed, geïntegreerd of anderszins opgenomen in een Product, (iii) de Software van Derden te wijzigen, of (iv) de Software van Derden of enige onderliggende technologie te exporteren in strijd met de toepasselijke E.U., V.S. of andere export wet- en regelgeving. Alle rechten op het gebruik van de Software van Derden worden beëindigd met de beëindiging van deze Overeenkomst.

1.5. U erkent dat de Applicatie informatie, software, foto's, video's, teksten, grafische voorstellingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en andere materialen (hierna "Informatie") kan bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, octrooien, handelsmerken, tekeningen en modellen, handelsgeheimen, eigendomsrechten op knowhow, vertrouwelijke informatie, modelrechten en/of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten (al dan niet geregistreerd) geldig en beschermd zijn in alle huidige of toekomstige vormen, media en technologieën. In ieder geval is en blijft 4Gold de eigenaar of licentiehouder van deze rechten als gevolg waarvan alle Informatie auteursrechtelijk is beschermd onder de toepasselijke auteursrechtwetgeving (en 4Gold een auteursrecht bezit in de selectie, coördinatie, regeling en verbetering van dergelijke Informatie). Daarnaast zijn alle handelsmerken die op de Applicatie voorkomen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

1.6. 4Gold verleent de Eindgebruiker slechts een recht tot gebruik van de Applicatie. De titel en eigendomsrechten op de Applicatie worden niet overgedragen aan de Eindgebruiker.

1.7. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Applicatie, waaronder - zonder beperking - alle rechten, aanspraken en belangen (juridisch, billijk of anderszins) op software, databases, technologie en broncode die daarbij worden gebruikt, alsmede alle rechten op wijziging, verbeteringen en toekomstige releases van de Applicatie, al dan niet geregistreerd, samen met alle rechten op de toekenning van en toepassingen, compilaties, uitvindingen, knowhow, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen zoals die van tijd tot tijd overal ter wereld bestaan, blijven de volledige en exclusieve eigendom van 4Gold en/of derde leveranciers van 4Gold.

1.8. "Feedback" betekent alle feedback, opmerkingen, suggesties of materialen (inclusief, voor zover bekendgemaakt aan 4Gold, alle aanpassingen van de Eindgebruiker) die de Eindgebruiker aan 4Gold kan verstrekken over of in verband met de Applicatie, inclusief alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die daarin zijn opgenomen. De Eindgebruiker kan Feedback verstrekken in verband met onderhoud of anderszins. De Eindgebruiker verleent 4Gold hierbij een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om de Feedback te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook, met inbegrip van het opnemen of implementeren van de Feedback in de Applicaties. De Eindgebruiker stemt ermee in dat 4Gold alle Feedback mag exploiteren zonder enige beperking of verplichting wegens intellectuele eigendomsrechten of anderszins. Voor alle duidelijkheid, geen enkele Feedback wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van de Eindgebruiker in de zin van artikel 6 van deze Overeenkomst, en niets in deze Overeenkomst beperkt het recht van 4Gold om zelfstandig producten te gebruiken, te ontwikkelen, te evalueren of op de markt te brengen, ongeacht of de Feedback daarin is verwerkt of anderszins.

2. LEVERING

2.1. De Applicatie wordt geacht te zijn aanvaard op het moment van levering. Wanneer de Applicatie aan de Eindgebruiker beschikbaar wordt gesteld door middel van toegang tot een website en/of (cloud)server, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van die beschikbaarstelling.

3. VERBODEN GEBRUIK

3.1. U erkent dat de eigendomsrechten op de Informatie eigendom zijn van 4Gold (of haar licentiehouders), en vanuit dit oogpunt mag u de Informatie, geheel of gedeeltelijk, niet wijzigen, kopiëren, in sublicentie geven, verhuren, verkopen, publiceren, doorgeven, aanpassen, verbeteren, (her)distribueren, uitvoeren, reverse engineeren, toewijzen, demonteren, decompileren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren, of op enigerlei wijze exploiteren. Wanneer Informatie naar uw apparaat wordt gedownload, verkrijgt u geen eigendomsrecht op deze Informatie. Wijziging van de Informatie of gebruik van de Informatie voor enig ander doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik van Informatie in gedrukte vorm of op een website, app of netwerkcomputeromgeving is strikt verboden, tenzij u vooraf onze schriftelijke toestemming ontvangt. Ook voor het maken van een hyperlink naar onze website en/of naar de Applicatie heeft u onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

3.2. U zult geen handelingen verrichten met de bedoeling de Applicatie te beschadigen door middel van virussen, 'wormen', defecten, 'Trojaanse paarden', 'malware', 'spyware' of zaken van destructieve aard.

3.3. U zult de Applicatie niet gebruiken op een wijze die een persoon zou kunnen schaden of anderszins personen schade zou kunnen toebrengen, zou kunnen belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden daartoe zou aanzetten.

3.4. U zult de Applicatie niet gebruiken op een wijze of voor een doel dat in strijd is met een wet of andere regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot anti-witwaswet en- regelgeving), of voor een overdracht van gegevens die illegaal, frauduleus, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk is of kan zijn voor de privacy van derden, die virussen bevat, die de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van 4Gold, haar licentiegevers, andere personen of entiteiten schendt of kan schenden.

3.5. U zult niet proberen toegang te krijgen tot gereserveerde of beschermde delen van de Applicatie, waartoe u geen expliciete toegang heeft verkregen.

3.6. Eindgebruiker zal 4Gold vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten en kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met elke vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op (a) een schending door Eindgebruiker van deze Overeenkomst, (b) gegevens van de Eindgebruiker, (c) wijzigingen door de Eindgebruiker van of combinaties met een Applicatie, (d) een dienst of product aangeboden door de Eindgebruiker in verband met of gerelateerd aan een Applicatie of (e) verklaringen of garanties gegeven door de Eindgebruiker met betrekking tot een Applicatie aan derden.

Deze vrijwaringsverplichting is afhankelijk van de ontvangst door Eindgebruiker van (i) onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van een dergelijke claim (maar in ieder geval voldoende tijdig zodat Eindgebruiker kan reageren zonder daarbij enig nadeel te lijden); (ii) het exclusieve recht om het onderzoek, de verdediging of de schikking van een dergelijke claim te controleren en te leiden, op voorwaarde dat 4Gold op eigen kosten kan deelnemen aan de claim en Eindgebruiker geen claim kan schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Gold; en (iii) alle redelijke noodzakelijke medewerking van 4Gold op kosten van Eindgebruiker.

4. GARANTIEBEPERKINGEN, GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID

Neemt u alstublieft de volgende belangrijke beperkingen van garanties, waarborgen en aansprakelijkheid in acht:

4.1. De Eindgebruiker verklaart en garandeert dat hij de wettelijke bevoegdheid en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan.

4.2. Voor zover 4Gold bekend, maken haar Applicaties geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een derde beweert dat de Applicaties inbreuk maken op zijn rechten of indien een derde een gerechtelijke procedure start tegen de Eindgebruiker of 4Gold wegens vermeende inbreuk op zijn rechten, heeft 4Gold het recht om naar eigen goeddunken te beslissen om (i) deze beweringen of vorderingen te weerleggen, (ii) de Applicaties aan te passen zodat deze niet langer inbreuk maken op de rechten van deze derde of (iii) de toegang tot de Applicaties te blokkeren voor de Eindgebruiker onder voorbehoud van terugbetaling van de daarvoor door de Eindgebruiker betaalde prijs binnen dertig (30) dagen na blokkering van de toegang tot de Applicatie. Indien geen van bovenstaande redelijkerwijs mogelijk is, is 4Gold jegens de Eindgebruiker aansprakelijk overeenkomstig dit artikel 4 van deze Overeenkomst.

4.3. Indien 4Gold Applicaties aan de Eindgebruiker levert die door een andere leverancier zijn geproduceerd, verstrekt 4Gold geen andere garanties aan de Eindgebruiker dan de garanties die door die leverancier worden gegeven.

4.4. De applicaties worden geleverd "as is" en voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, behalve in geval van kwaadwillendheid, grove nalatigheid of niet-nakoming van de essentiële verplichtingen van deze overeenkomst. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, leveren 4Gold en haar derde leveranciers/licentiegevers de applicaties zoals ze zijn en met alle gebreken, en wijzen hierbij alle andere verklaringen, garanties en waarborgen af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk en geschiktheid voor enig doel.

Niettegenstaande het voorgaande, geven 4Gold en haar derden-leveranciers/licentiegevers geen enkele verklaring, garantie of waarborg met betrekking tot (i) de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, (ii) dat (a) het gebruik van de producten veilig, tijdig, zonder onderbreking of foutloos zal zijn of zal werken in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens, (b) de producten zullen voldoen aan de eisen of verwachtingen van de eindgebruiker, (c) de opgeslagen gegevens accuraat of betrouwbaar zullen zijn of dat de opgeslagen gegevens niet verloren zullen gaan of zullen worden beschadigd, (d) de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal dat wordt aangekocht, of ander materiaal dat door de eindgebruiker via de applicaties wordt gekocht of verkregen, zal voldoen aan de eisen of verwachtingen van de eindgebruiker, (e) fouten of tekortkomingen zullen worden gecorrigeerd, of (f) de applicaties vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Niettegenstaande het voorgaande geven 4Gold en haar externe leveranciers/licentiegevers geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot, en aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor producten die op evaluatiebasis worden geleverd. Bovendien zijn 4Gold en haar externe leveranciers/licentiegevers niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen, dienststoringen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie of andere systemen die buiten de redelijke controle van 4Gold vallen. De Eindgebruiker beschikt mogelijks over andere wettelijke rechten. Voor zover wettelijk toegestaan, is de duur van wettelijk verplichte garanties, indien van toepassing, echter beperkt tot de beperkte garantieperiode.

4.5. In geen geval is 4Gold aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, configuratie, gebruik en/of onderhoud van de Applicaties door de Eindgebruiker of een derde.

4.6. In geen geval is 4Gold aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, noch voor verlies van gegevens, gederfde winst, inkomensverlies, downtime, verhoogde bedrijfskosten, verlies van klanten of schade aan apparatuur, gegevens of reputatie die de Eindgebruiker, zijn klanten, gebruikers of derden mochten lijden als gevolg van een fout of nalatigheid van 4Gold of een aangestelde.

4.7. De totale aansprakelijkheid van 4Gold voor bewezen directe schade zal beperkt zijn tot het laagste van volgende bedragen: de prijs die de Eindgebruiker aan 4Gold heeft betaald voor de Applicatie die de schade heeft veroorzaakt, of 25.000,00 EUR.

4.8. Indien de Eindgebruiker zich tot andere leveranciers wendt, aanvaardt 4Gold geen enkele aansprakelijkheid boven of naast de aansprakelijkheid die deze leveranciers voor hun goederen of diensten aanvaarden.

4.9. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat 4Gold geen enkele verplichting heeft om de Applicatie te installeren, onderhouden, ondersteunen, upgraden of updaten, of om enige of specifieke Informatie met betrekking tot de Applicatie te leveren. 4Gold en/of de eigenaren van enige Informatie kunnen deze Informatie van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit onderdeel zal worden gehandhaafd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. REGELGEVING EN GEGEVENSBESCHERMING

5.1. De Eindgebruiker en 4Gold zijn zich ervan bewust dat via de Applicatie persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 4Gold houdt zich bij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wat betreft uw rechten als betrokkene verwijzen wij naar het privacybeleid van 4Gold, te vinden op https://4gold.eu/nl/pages/privacy-policy.

5.2. 4Gold zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen die nodig zijn om de in het kader van de Applicatie te verwerken persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, alsmede tegen ongeoorloofde toegang tot, wijziging en gebruik van, en elke andere ongeoorloofde omgang met dergelijke persoonsgegevens, onder meer door de implementatie van gebruikers- en toegangsbeheer op basis van identificatie-, authenticatie- en loggingmechanismen.

5.3. U stemt ermee in alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen op het internetnetwerk. U moet vermijden computers en mobiele telefoons te gebruiken die toegankelijk zijn voor het publiek, rekening houdend met de risico's die inherent zijn aan dit soort toegang en met name de mogelijkheid om de veiligheid van uw referenties in gevaar te brengen.

5.4. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de implementatie van passende middelen voor de veiligheid, bescherming en beveiliging van uw persoonlijke apparatuur en gegevens. Wij raden u ten zeerste aan

- cryptografische middelen te gebruiken om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang;

- regelmatig een back-up te maken van uw gegevens;

- regelmatig uw software bij te werken en te allen tijde een up-to-date anti-virus te onderhouden.

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

6.1. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle commerciële, technische, financiële en andere informatie van welke aard en in welke vorm dan ook vastgelegd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, knowhow, prijsbepaling en bedrijfsprocedures) die door de bekendmakende partij aan de ontvangende partij wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot knowhow, bedrijfs- en andere plannen, ideeën, uitvindingen, formules, modellen, handels- en fabricagegeheimen, eigen computerprogramma's, algoritmen, technieken, tekeningen, prototypes, formules of testgegevens, alsmede alle daarin vervatte intellectuele eigendomsrechten. De ontvangende partij mag deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

6.2. De in dit artikel 6 bedoelde geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die:

 

- algemeen bekend is, anders dan door een schending door de ontvangende partij van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

- door een derde als niet-vertrouwelijk aan de ontvangende partij is medegedeeld;

- onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij, of dat de ontvangende partij al op de hoogte was van deze informatie voordat de informatie aan haar werd meegedeeld;

- met schriftelijke toestemming van de onthullende partij openbaar is gemaakt.

6.3. Indien de ontvangende partij Vertrouwelijke Informatie moet meedelen op bevel van een bevoegde rechtbank en/of administratieve of overheidsinstantie of op grond van een wet, voorschrift of enige andere administratieve of gerechtelijke procedure, zal zij de bekendmakende partij hierover vooraf informeren en raadplegen.

6.4. Niettegenstaande de bepalingen van dit artikel kan de ontvangende partij de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij meedelen aan haar werknemers, adviseurs en leveranciers die rechtstreeks betrokken zijn bij en/of op de hoogte moeten zijn van deze Vertrouwelijke Informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde dat elke partij garandeert en zich ertoe verbindt de naleving van dit artikel te waarborgen, met name door hen soortgelijke schriftelijke geheimhoudingsverplichtingen op te leggen als de in dit artikel vervatte verplichtingen.

6.5. Indien de ontvangende partij de Vertrouwelijke Informatie niet langer nodig heeft voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, verbindt de ontvangende partij zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie (samen met elke kopie en samenvatting daarvan) aan de bekendmakende partij terug te geven of te vernietigen, zulks ter beoordeling van de bekendmakende partij.

6.6. De Eindgebruiker zal zijn uiterste best doen om de Applicatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, reproductie, openbaarmaking of gebruik. De Eindgebruiker zal 4Gold onmiddellijk op de hoogte stellen indien de Eindgebruiker zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Applicatie, en zal aan 4Gold op eigen kosten volledige medewerking verlenen om de effecten van dergelijk ongeoorloofd gebruik of toegang te minimaliseren.

7. DUUR EN BEËINDIGING

7.1. Deze Overeenkomst treedt in werking bij het eerste gebruik door de Eindgebruiker van de gelicentieerde producten en duurt voort voor de duur van het gebruik van de gelicentieerde producten door de Eindgebruiker tot aan de beëindiging van de Overeenkomst door hetzij de Eindgebruiker, hetzij 4Gold. Tenzij beëindigd door de Eindgebruiker met een schriftelijke kennisgeving van één (1) maand aan 4Gold voor het einde van de dan lopende termijn, zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van zes (6) maanden.

7.2. 4Gold kan te allen tijde deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten (naar keuze van 4Gold) door schriftelijke kennisgeving aan Eindgebruiker, indien de Eindgebruiker een schending van een wezenlijke voorwaarde van deze Overeenkomst begaat en (indien deze schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen een periode van 30 (dertig) dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, stemt de Eindgebruiker ermee in het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te staken. Artikel 4 (Beperking van garanties, waarborgen en aansprakelijkheid), Artikel 6 (Vertrouwelijke informatie) en Artikel 7 (Duur en beëindiging) van deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

7.3. 4Gold is gerechtigd haar contractuele prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten (bijvoorbeeld de toegang van de Eindgebruiker tot de Applicatie op te schorten) zonder rechterlijke tussenkomst indien de Eindgebruiker de rechten van 4Gold en/of de aan de klanten van 4Gold geleverde diensten in gevaar brengt of dreigt te brengen.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Omstandigheden buiten de wil van 4Gold die redelijkerwijze onvoorzienbaar zijn en de prestatie van de diensten of de levering van de producten door 4Gold onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot brand, overstroming, stakingen, administratieve maatregelen, niet-levering van onderdelen of downtime bij externe leveranciers en andere onvoorziene omstandigheden, ontslaan 4Gold van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst voor de duur van de situatie van overmacht. In dat geval heeft de Eindgebruiker geen recht op enige vrijwaring door 4Gold. Overmacht kan niet worden toegepast op financiële verplichtingen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

9.1. Op de geldigheid, interpretatie, uitvoering, uitvoering en beëindiging van deze Overeenkomst tussen 4Gold en de Eindgebruiker is Belgisch recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, België.

9.3. Alvorens een procedure bij de rechter aanhangig te maken, zullen 4Gold en de Eindgebruiker echter te goeder trouw trachten te onderhandelen om tot een buitengerechtelijke schikking te komen.

10. DIVERSEN

10.1. Mocht enige bepaling van deze Overeenkomst, of de uitvoering daarvan, nietig of onuitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en volledig van kracht blijven. In dat geval zullen 4Gold en de Eindgebruiker, binnen de grenzen van het toepasselijke recht, een nieuwe bepaling opstellen die aan de met de nietige of niet-afdwingbare bepaling beoogde doelstellingen voldoet, en deze opnemen in een bijlage bij deze Overeenkomst.

10.2. De gehele overeenkomst tussen u en 4Gold (hierna: "Gehele Overeenkomst") bestaat uit:

- deze Overeenkomst;

- de Algemene Voorwaarden van 4Gold;

- het Privacybeleid.

10.3. De Gehele Overeenkomst vervangt en vernietigt alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten, aanbiedingen, correspondentie of voorstellen tussen de Eindgebruiker en 4Gold.

10.4. 4Gold behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van onderaannemers zonder de Eindgebruiker daarvan op de hoogte te stellen.

10.5. Geen afstand of verzaking van rechten kan worden begrepen door het enkele feit dat een recht niet wordt gehandhaafd of niet wordt afgedwongen, het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, of het niet instellen van een vordering door 4Gold.

10.6. Alle kennisgevingen en verzoeken in verband met deze Overeenkomst worden schriftelijk aan de respectieve partijen gedaan of gegeven.