PRIVACYBELEID

Privacybeleid van toepassing op de Persoonsgegevens verzameld op de Website

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2023.

Artikel 1.   Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacyverklaring (de 'Verklaring') is van toepassing op Persoonsgegevens die worden verzameld op de website https://www.4gold .eu  (de 'Website'), aangeboden, eigendom van en geleverd door:

Nutribam, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenlaan 5, 2390 Malle, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0674.721.904 (RPR Antwerpen, Antwerpse vestiging); hierna “4Gold”, “wij” of “ons”

4Gold vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zeer belangrijk en wil u – als bezoeker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden door 4Gold beschermd in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving, waaronder de Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens gegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “AVG”). Gelieve deze verklaring zeer aandachtig te lezen. Deze beschrijft niet alleen uw rechten, maar ook de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen.

Artikel 2. Contactgegevens

4Gold is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website beschikbaar stelt en heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt.

4Gold heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, bij wie u altijd terecht kunt voor vragen over uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via

Nutribam BV

Functionaris voor gegevensbescherming

Leeuwerikenlaan 5

B-2390 Malle

E-mail: privacy@4gold.eu

Telefoon: +32477 76 29 23

Artikel 3. Definities

In het kader van de dienstverlening kwalificeren als ‘persoonsgegevens’ alle informatie die wij over onze gebruikers verzamelen en verwerken en die terug te brengen zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit begrip moet ruim worden opgevat en omvat bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum- en plaats, uw gsm-nummer, uw adres alsook andere informatie gerelateerd aan uw fysieke, mentale, economische of culturele toestand wanneer deze aan u gelinkt kunnen worden. Welke Persoonsgegevens door ons precies allemaal worden verzameld en verwerkt, wordt hieronder verder uiteengezet.

Met de ‘verwerking’ van Persoonsgegevens wordt, onder meer, bedoeld, de automatische bewerking of reeks van bewerkingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van Persoonsgegevens

Alle aanduidingen met een hoofdletter die niet in deze Verklaring zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is gedefinieerd in de AVG.

Door de Website te bezoeken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, stemt u uitdrukkelijk in met de manier waarop 4Gold uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven in deze Verklaring.

Artikel 4.   Principes van gegevensverzameling

Bij de verwerking van uw Persoonsgegevens worden de volgende principes in acht genomen:

- De Persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze verkregen en verwerkt;

- De Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;

- Er wordt voor gezorgd dat de Persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- De Persoonsgegevens worden nauwkeurig gehouden en, waar nodig, geactualiseerd;

- De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze zijn verkregen;

- De Persoonsgegevens worden veilig bewaard en beveiligd;

- Wij zijn verantwoordelijk voor en kunnen aantonen dat de verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd; en

- Geven gehoor aan verzoeken van betrokkenen om hun rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen;

Artikel 5. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

4Gold verwerkt verschillende soorten Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u op de Website gebruikt. Onderstaande Persoonsgegevens worden door 4Gold verwerkt wanneer u de Website bezoekt:

Profielinformatie

Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer, bedrijfsnaam, etc.

Financiële informatie

bankrekeningnummer, IBAN, etc.

Medische informatie

lichaamsstoffen (speeksel, wangslijmvlies.), ruwe gegevens over fysieke en medische gegevens (gegevens over levensstijl, i.e.: slaappatroon, sport, stress, eetgewoonten, dieet)

Geschiedenis en logboeken

browsegedrag, datum en tijd waarop de Website is bezocht, datum en tijd van registratie op de Website, informatie over het winkelmandje, etc.

Technische informatie

Gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarmee u de Website gebruikt, uw IP-adres, browsertype, enz.

Cookies

Bekijk voor meer informatie ons Cookiebeleid

Wanneer Persoonsgegevens van een derde partij worden vrijgegeven via de Website of met het doel de Website te bezoeken, garandeert de persoon die de Persoonsgegevens doorgeeft dat hij of zij die derde partij heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle benodigde toestemmingen heeft verkregen om de Persoonsgegevens van die derde partij te delen via de Website. 

Artikel 6.   Wat is het doel en de basis van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt in de eerste plaats af van de betreffende categorie Persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Profielinformatie

Doel

Profielgegevens worden verzameld wanneer u een profiel aanmaakt op de Website, om bestellingen die u op de Website plaatst te verwerken, om de Website goed te laten functioneren en om e-mails te versturen met betrekking tot acties, aanbiedingen, producten, enz.

 

Basis

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

Financiële informatie

Doel

Financiële informatie wordt verzameld door Mollie (de externe, gespecialiseerde aanbieder en beheerder van betalingsdiensten en betalingsplatforms, zoals beschreven in 4Gold's Algemene voorwaarden) voor de verwerking van bestellingen die u plaats op de Website, meer bepaald de verwerking van betalingen, enz.

 

Basis

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

Medische informatie

Doel

Er wordt medische informatie verzameld voor het uitvoeren van uw DNA-analyse en het opstellen van het DNA-rapport.

 

Basis

Expliciete toestemming

Geschiedenis en logboeken

Doel

Gegevens met betrekking tot geschiedenis en logboeken worden verzameld om de goede werking en personalisatie van de website te garanderen, voor analyse en om u e-mails te sturen om "door te gaan met winkelen" wanneer bepaalde producten in uw winkelwagentje blijven.

 

Basis

Gerechtvaardigd belang

Technische informatie

Doel

Technische informatie wordt verzameld om de Website te personaliseren en voor locatiegebaseerde diensten.

 

Basis

Gerechtvaardigd belang

Cookies

 

Bekijk voor meer informatie ons Cookiebeleid .

Hieronder beschrijven we in detail elke basis voor Verwerking die van toepassing is:

Het gerechtvaardigd belang als basis is gerechtvaardigd met betrekking tot technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor 4Gold belangrijk is om haar Website aan te passen en te verbeteren op basis van die informatie. Dat 4Gold deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk ook de gebruikers ten goede.

Voor sommige specifieke verwerkingsactiviteiten vragen wij uw toestemming. De toestemming die u geeft, is te allen tijde gratis en u hebt het recht om deze op elk moment in te trekken. Een intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan een dergelijke intrekking en – in geval het Persoonsgegevens betreft waarvoor een andere verwerkingsgrond voor handen is – (ii) op basis van een legitieme reden voor het verwerken van Persoonsgegevens (iii) in het geval van een legitiem belang bij de verwerking.

Bovenvermelde Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks door u worden verstrekt, of kunnen worden verzameld door onze zakelijke partners (bijv. contactgegevens van bedrijven in de gezondheidszorg) en/of klanten (gepseudonimiseerde gezondheids- en biometrische gegevens), of andere derden. De voorgaande redenen zijn mogelijk niet uitputtend en 4Gold heeft te allen tijde het recht om uw Persoonsgegevens om een andere legitieme reden te verwerken. In dergelijke gevallen zal 4Gold u zo spoedig mogelijk van die reden op de hoogte stellen en voor zover uw toestemming vereist is, u te verzoeken om toestemming te geven alvorens de verwerking aan te vangen. Een update van deze Verklaring kan een dergelijke kennisgeving vormen.

Artikel 7.   Persoonlijke gegevens ontvangen en delen

4Gold ontvangt uw Persoonsgegevens, inclusief wanneer:

 • u de website bezoekt;
 • u zich registreert op de Website;
 • u contact opneemt met 4Gold via de Website;
 • u bestellingen plaatst via de Website;
 • u medische gegevens aan 4Gold bezorgt;

4Gold hanteert bij de verwerking van uw Persoonsgegevens het principe van de minimale gegevensverwerking en deelt uw Persoonsgegevens slechts met derden wanneer dit noodzakelijk is om de Website goed te laten functioneren.

Verwerkers en subverwerkers van 4Gold handelen altijd onder verantwoordelijkheid van 4Gold. Als 4Gold gebruik maakt van verwerkers of subverwerkers, zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG en uw Persoonsgegevens zoveel mogelijk beschermt. 4Gold verzekert daarbij dat de verwerkers en subverwerkers de vereiste technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Verder weerhoudt 4Gold zich ervan uw data te delen met derden of deze bekend te maken behalve in onderstaande gevallen:

- Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde dienstverleners aan wie 4Gold bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn zij beperkt tot het verwerken van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn te voldoen aan alle verplichtingen die de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming oplegt

- Indien dit vereist wordt door de toepasselijke wet- of regelgeving.

Uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld of overgedragen aan de volgende entiteiten en om volgende doeleinden:

Entiteit

Verantwoordelijkheid

Google Analytics

De Persoonsgegevens worden overgedragen om de Website te optimaliseren.

Klaviyo

De Persoonsgegevens worden overgedragen om direct-marketingberichten te verzenden.

Active Ants BV

De Persoonsgegevens worden overgedragen om uw bestelling via de Website te verwerken.

Shopify-betalingen

De Persoonsgegevens worden overgedragen om uw bestelling via de Website te verwerken, onder andere om de betaling van uw bestelling te verwerken.

Shopify Payments wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van uw financiële gegevens.

Mollie BV

De Persoonsgegevens worden overgedragen om uw bestelling via de Website te verwerken, onder andere om de betaling van uw bestelling te verwerken. Mollie wordt verantwoordelijk geacht voor de verwerking van uw financiële gegevens.

Laboratoria en (genetische) experts

De Persoonsgegevens worden overgedragen om uw DNA-analyse uit te voeren en het DNA samen te stellen.

Deze lijst zal evolueren en regelmatig worden bijgewerkt. Bij enige aanpassing zal een geactualiseerde versie ter beschikking worden gesteld.

Als u via de Website wordt omgeleid naar een andere website, platform of applicatie, kunnen andere algemene voorwaarden, privacy- en cookiebeleid van toepassing zijn. U dient rekening te houden met de voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van die andere applicaties, websites of platforms. We raden u aan deze algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de andere applicaties, platforms en websites die u bezoekt te lezen.

Artikel 8. Directe marketing

4Gold kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden conform de beperkingen daaromtrent in de AVG voor zover u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Op deze manier kan 4Gold u op de hoogte houden van haar producten, updates, evenementen, etc. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of kosteloos bezwaar maken tot de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden.

Voor deze directmarketingdoeleinden, inclusief profilering met betrekking tot direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar  privacy@4gold.eu.

Artikel 9.   Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

In principe geeft 4Gold uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat 4Gold – via haar subverwerkers of verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft aan landen buiten de EER. In dit geval zal 4Gold uw Persoonsgegevens alleen buiten de EER overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zoals Hoofdstuk V van de AVG) (bijv. modelcontractclausules, bindende bedrijfsregels, gedragscodes, besluiten waarin het beschermingsniveau passend wordt verklaard, enz.). 4Gold zal daarbij aan de verwerkers of subverwerkers buiten de EU dezelfde verplichtingen opleggen als degenen die zich binnen de EU bevinden wat betreft technische en organisatorische bescherming van uw Persoonsgegevens.

Artikel 10.   Hoe worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

4Gold hanteert de volgende bewaartermijnen voor uw Persoonsgegevens:

Profielinformatie

Maximaal 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld op onze Website, of een langere bewaartermijn indien en zolang u uw profiel niet verwijdert of 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft.

Financiële informatie

De door Mollie en Shopify Payments bepaalde duur.

Medische informatie

Maximaal 5 werkdagen nadat u een e-mail heeft gestuurd naar 4Gold waarin wordt bevestigd dat u uw DNA-analyse door 4Gold heeft ontvangen.

Geschiedenis en logboeken

Maximaal 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld op onze Website, of een langere bewaartermijn indien en zolang 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft of hiertoe verplicht is ingevolge een wettelijke bepaling.

Technische informatie

Maximaal 5 jaar nadat u uw Persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld op onze Website, of een langere bewaartermijn indien en zolang 4Gold een gerechtvaardigd belang heeft of ingevolge een wettelijke verplichting..

Cookies

Bekijk voor meer informatie ons Cookiebeleid .

Artikel 11.   Hoe worden mijn Persoonsgegevens beschermd?

4Gold heeft passende technische en organisatorische maatregelen en waarborgen getroffen om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperking, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging . 4Gold maakt gebruik van een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals:

 • Secure Socket Layer (SSL)-technologie beschermt informatie door het gebruik van serververificatie en gegevensversleuteling;
 • Gegevens worden opgeslagen in een beveiligd datacenter;
 • Alle wachtwoorden zijn versleuteld;
 • Creditcard- of bankrekeninggegevens worden door Mollie verwerkt in overeenstemming met beveiligde protocollen en andere door Mollie vastgestelde veiligheidsmaatregelen;
 • Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.
 • Afsluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers;

4Gold levert alle redelijke en gepaste inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te handhaven.

Ondanks de bovengenoemde maatregelen van 4Gold dient u zich ervan bewust te zijn dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens via internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

Artikel 12.        Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien door de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, hebt u het recht:

 1. op een bevestiging of 4Gold uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, indien van toepassing, op toegang tot de Persoonsgegevens die 4Gold verwerkt;
 2. op correctie door 4Gold, zonder onnodige vertraging, van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken;
 4. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door 4Gold;
 5. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker;
 6. om van 4Gold de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover mogelijk;
 7. om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te laten verzenden;

om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en het gebruik van uw Persoonsgegevens, onder meer voor direct marketingdoeleinden.U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming en hem/haar een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te bezorgen (er mag geen rijksregisternummer zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit

www.dataprotectionauthority.be

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Artikel 13.        Wijzigingen in de Verklaring

4Gold kan deze Verklaring op elk moment wijzigen. Rechtsboven in de Verklaring staat de datum van de laatst gewijzigde versie. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die 4Gold verzamelt, hoe 4Gold deze informatie gebruikt en hoe 4Gold deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na publicatie op de Website en zullen indien nodig op elk moment ter goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 14.        Toestemming voor vrijgave

U erkent, bevestigt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat 4Gold uw Persoonsgegevens openbaar maakt indien dit wettelijk verplicht is of als 4Gold te goeder trouw bepaalt dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan elk lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridische procedure met betrekking tot de website;
 2. te reageren op claims tegen 4Gold met betrekking tot Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 3. de rechten, eigendommen en veiligheid van 4Gold, haar medewerkers, gebruikers en het publiek te beschermen.

4Gold kan uw Persoonsgegevens meedelen aan bevoegde politie- of gerechtelijke autoriteiten of andere overheidsinstanties indien dit noodzakelijk of verplicht is in het kader van een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectueel eigendom of enige andere schadelijke activiteit, of als 4Gold redelijkerwijs vermoedt dat een dergelijke activiteit 4Gold of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Artikel 15.        Aansprakelijkheid

Indien 4Gold uw Persoonsgegevens rechtmatig heeft verstrekt aan een derde partij (anders dan een Verwerker of Subverwerker), is 4Gold niet aansprakelijk voor enige onrechtmatige verwerking of gebruik door die derde partij.

4Gold aanvaardt in geen geval verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een fout of onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door een derde partij (anders dan een Verwerker of Subverwerker).

4Gold is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en 4Gold passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik te voorkomen

Artikel 16.        Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en geïmplementeerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is op elk geschil.

De rechtbanken van Antwerpen, sectie Antwerpen, België, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank op basis van een dwingende wetsbepaling.